18 فروردین 1399

قیمت سهام جنرال مکانیک در تاریخ 1399/01/17

کمترین نرخ : 31,138
بیشترین نرخ : 34,100
آخرین نرخ : 31,990
حجم معاملات : 5,849,712
تعداد معاملات : 5,522